مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن عشایری, پریچهر احمدی, مسعود متصدی زرندی
کلیدواژه ها : نوروپاتي شنوايي - درك گفتار - گسيلهاي صوتي - گوشي - پاسخهاي برانگيخته شنوايي
: 12536
: 67
: 0
ایندکس شده در :
اهداف. "نوروپاتي شنوايي" اختلالي است كه با عدم ثبت يا نتيجه غير طبيعي پاسخ شنوايي ساقه مغز در كنار حفظ عملكرد سلولهاي مويي حلزون تشخيص داده ميشود. توانايي درك گفتار اين بيماران با آستانههاي شنوايي رفتاري آنها همخواني نداشته و علت آن نقص در پردازش مشخصات زماني محرك و ناهمزماني فعاليت عصب شنوايي گزارش شده است.
روشها. بيماران، دو دختر جوان 19 و 20 ساله بودند كه در خانواده و فاميل آنها سابقه كم شنوايي و مشكلات زبان و گفتار و همچنين ابتلا به هيچ بيماري ارثي يا مزمني وجود نداشت. براي تاييد وجود نوروپاتي شنوايي در اين بيماران، به نتايج آزمايشهاي شنوايي رفتاري، الكتروآكوستيك و پاسخهاي برانگيخته شنوايي استناد شد. معاينه عصب شناختي و ارزيابي بينايي و حسي- پيكري بيماران با وجود گذشت چند سال از بيماري آنها، مشكل حسي- حركتي همراهي را نشان نداد. نتيجه تصويربرداري رزونانس مغناطيسي بيماران نيز طبيعي بود.
نتيجه گيري. با توجه به نتايج مجموعه آزمايشهاي انجام شده كه كاهش شديد توانايي درك گفتار در اثر آسيب عصب هشت مغزي بدون وجود ديگر اختلالات عصبي همراه را نشان ميدهد، شايد بتوان اين بيماران را دو نمونه نادر از نوروپاتي شنوايي صرف معرفي نمود.
نویسندگان: حسن عشایری
کلیدواژه ها : رشد - کودکان - مقیاس - شناخت - ارتباط اجتماعی - حرکت - روایی - پایایی
: 7636
: 105
: 0
ایندکس شده در :

چکيده

هدف: اين پژوهش با هدف  ساخت و بررسى روایی و پایایی «آزمون سنجش رشد شناخت، ارتباط اجتماعى و حرکت  نیوشا» بهعنوان یک مقیاس سنجش مهارتهای شناختی، ارتباط اجتماعی و حرکت در کودکان فارسی زبان از تولد تا شش سالگى انجام شد. روش: نسخه اوليه این آزمون پس از بررسى منابع مختلف، در سه زمينه رشدی شناخت، ارتباط اجتماعی و حرکت در 13 گروه سنی از تولد تا 72 ماه ساخته شد. پس از یک بررسی مقدماتی، این آزمون با مراجعه به مهدهای کودک، روی 593 کودک طبیعی از دو جنس در استان تهران اجرا شد. پایایی آزمون به شيوه بازآزمايى، پایایی بین نظرات پرسشگران، روایی محتوا، و روایی ساختار آن تعیین گردید. یافتهها: در بررسی هر دو نوع پایایی، همبستگی بیش از 92% به دست آمد (001/0p<). در بیش از 91 درصد موارد، بررسی روایی ساختار، تأثیر سن بر نتایج آزمون را نشان داد. در کل 275 ماده مورد آزمون، تنها در چهار مورد بین دختران و پسران تفاوت معنىداری ديده شد (02/0>p). نتیجهگیری: آزمون سنجش رشد شناخت، ارتباط اجتماعى و حرکت  نیوشا، مقیاس گسترده و یکپارچهای برای ارزیابی سیر رشد و شناسایی هر گونه تأخیر در مهارتهای رشدی کودکان فارسی زبان از آغاز تولد تا شش سالگى است و از روایی و پایایی مطلوبى برخوردار است.

نویسندگان: زهرا جعفری, سعید اسد ملایری
کلیدواژه ها : 1 - ترديد 2 - تشخيص 3 - تقويت 4 - مداخله 5 - عوامل پرخطر
: 8976
: 16
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: هر چه كمشنوايي كودك در سن پايينتري تشخيص داده شود، فرصت بيشتري براي رشد و توسعه زبان طبيعي در اختيار خواهد بود. تاخير در تشخيص كمشنوايي، رشد و توسعه زبان و گفتار، مهارتهاي اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، وضعيت رواني و فرصتهاي شغلي در آينده را به شدت متاثر ميكند. مطالعه حاضر، با هدف تعيين متوسط سنين ترديد، تشخيص، استفاده از سمعك و مداخله در كودكان ناشنوا و مقايسه اين كودكان در دو گروه با و بدون علايم پرخطر، صورت گرفت. روش بررسي: مطالعه توصيفي ـ تحليلي حاضر از تير تا آذر ماه سال 1384 بر روي 86 كودك ناشنواي دو طرفه زير 6 سال در مركز توانبخشي شنوايي نيوشا در شهر تهران انجام شد. جمعآوري دادهها، با تكميل پرسشنامهاي از طريق مصاحبه با والدين و مراجعه به پرونده پزشكي و توانبخشي كودكان صورت گرفت. يافتهها: در اين مطالعه، متوسط سن ترديد به كمشنوايي، 96/8 ±61/12 سال، تشخيص كمشنوايي، 32/9 ± 34/15 سال، تجويز و تنظيم سمعك، 10/11±49/20 سال و مداخله، 64/11±33/22 سال بدست آمد، كه از لحاظ آماري تفاوت معنيداري بين آنها وجود داشت. 70/47% كودكان در گروه پرخطر قرار داشتند و از لحاظ آماري بين آنها و كودكان بدون اين علايم در متوسط سنين مورد مطالعه، تفاوت معنيداري وجود نداشت. در بين بيماريهاي دوران نوزادي، ابتلا به زردي، بالاترين ميزان را داشت(70/40%)، 4 مورد مننژيت و 6 مورد ابتلا به سرخك نيز مشاهده گرديد. 90/41% والدين، ازدواج فاميلي درجه اول و0/14%، ازدواج فاميلي درجه دوم داشتند. پس از ترديد به كمشنوايي، در اكثر موارد، براي اولين بار به پزشك(0/57%) و سپس به شنواييسنج(20/37%)، گفتار درمان(30/2%) و ديگر متخصصين(50/3%) مراجعه شده بود. وضعيت اقتصادي خانوادهها، بر متوسط سنين تشخيص، تجويز و تنظيم سمعك و مداخله، تاثير قابل توجهي داشت. نتيجهگيري: اگرچه نسبت به مطالعه قبلي انجام شده در ايران(2002)، بهبود قابل توجهي در متوسط سنين ترديد، تشخيص، تقويت و مداخله كمشنوايي به چشم ميخورد، اما هنوز بين اين مقادير و سنين توصيه شده از سوي كميته مشترك شنوايي كودكان(2000، JCIH)، تفاوت قابل توجهي وجود دارد.
نویسندگان: فیلیپ اشتفانموریتس, طاهر زندی, احمد آفاقی
کلیدواژه ها : آزمون یادگیری شنوایی - کلامی ری - حافظه - یادگیری - سالمندی - آلزایمر - روانسنجی - ایران
: 7855
: 457
: 0
ایندکس شده در :

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسى ويژگيهاى روانسنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری (RAVLT) در جمعیت سالمندان بود. روش: 250 سالمند سالم و 100 سالمند مبتلا به دمانس آلزايمر در دامنه سنی 60 تا 80 سال که به روش نمونهگيرى طبقهاي- تصادفى برگزيده شده بودند، بر پايه آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختى، آزمون يادگيرى شنوايي- کلامى رى و معيارهاى تشخيصى DSM-IV ارزيابى شدند. یافتهها: در تعیین روایی همگرا، بین نتایج آزمون ری در چهار مرحله میانگین، یادآوری بيدرنگ، یادآوری تأخیری و بازشناسی، و امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی وکسلر، همبستگی مثبت معنيدار ديده شد (346/0=r ، 001/0p<). بررسی روایی تفکیکی با مقایسه امتیازات آزمون بین دو گروه سالمندان سالم و مبتلا به دمانس آلزایمر، تفاوت معنيدار يافتههاى آنها را در کلیه مراحل آزمون نشان داد (001/0p<). با رسم منحنی راک، حساسیت بالای 89% و ویژگی بالای 81% در مراحل مختلف آزمون بهدست آمد (001/0p<). بهکمک فرمول یو دنس، نقطه برش 5/2 تا 5/6 برای بخشهای گوناگون آزمون تعیین گردید. نتیجهگیری: نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و با توجه به نقاط برش تعیینشده، میتواند برای ارزیابی و اظهارنظر نسبت به وضعیت حافظه کوتاهمدت و عملکرد یادگیری در سالمندان، و شناسایی افراد مبتلا به دمانس آلزایمر بهکار برده شود.