مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن عشایری, پریچهر احمدی, مسعود متصدی زرندی
کلیدواژه ها : نوروپاتي شنوايي - درك گفتار - گسيلهاي صوتي - گوشي - پاسخهاي برانگيخته شنوايي
: 12612
: 67
: 0
ایندکس شده در :
اهداف. "نوروپاتي شنوايي" اختلالي است كه با عدم ثبت يا نتيجه غير طبيعي پاسخ شنوايي ساقه مغز در كنار حفظ عملكرد سلولهاي مويي حلزون تشخيص داده ميشود. توانايي درك گفتار اين بيماران با آستانههاي شنوايي رفتاري آنها همخواني نداشته و علت آن نقص در پردازش مشخصات زماني محرك و ناهمزماني فعاليت عصب شنوايي گزارش شده است.
روشها. بيماران، دو دختر جوان 19 و 20 ساله بودند كه در خانواده و فاميل آنها سابقه كم شنوايي و مشكلات زبان و گفتار و همچنين ابتلا به هيچ بيماري ارثي يا مزمني وجود نداشت. براي تاييد وجود نوروپاتي شنوايي در اين بيماران، به نتايج آزمايشهاي شنوايي رفتاري، الكتروآكوستيك و پاسخهاي برانگيخته شنوايي استناد شد. معاينه عصب شناختي و ارزيابي بينايي و حسي- پيكري بيماران با وجود گذشت چند سال از بيماري آنها، مشكل حسي- حركتي همراهي را نشان نداد. نتيجه تصويربرداري رزونانس مغناطيسي بيماران نيز طبيعي بود.
نتيجه گيري. با توجه به نتايج مجموعه آزمايشهاي انجام شده كه كاهش شديد توانايي درك گفتار در اثر آسيب عصب هشت مغزي بدون وجود ديگر اختلالات عصبي همراه را نشان ميدهد، شايد بتوان اين بيماران را دو نمونه نادر از نوروپاتي شنوايي صرف معرفي نمود.
نویسندگان: فیلیپ اشتفانموریتس, طاهر زندی, احمد آفاقی
کلیدواژه ها : آزمون یادگیری شنوایی - کلامی ری - حافظه - یادگیری - سالمندی - آلزایمر - روانسنجی - ایران
: 7871
: 457
: 0
ایندکس شده در :

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسى ويژگيهاى روانسنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری (RAVLT) در جمعیت سالمندان بود. روش: 250 سالمند سالم و 100 سالمند مبتلا به دمانس آلزايمر در دامنه سنی 60 تا 80 سال که به روش نمونهگيرى طبقهاي- تصادفى برگزيده شده بودند، بر پايه آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختى، آزمون يادگيرى شنوايي- کلامى رى و معيارهاى تشخيصى DSM-IV ارزيابى شدند. یافتهها: در تعیین روایی همگرا، بین نتایج آزمون ری در چهار مرحله میانگین، یادآوری بيدرنگ، یادآوری تأخیری و بازشناسی، و امتیاز زیرآزمون حافظه منطقی وکسلر، همبستگی مثبت معنيدار ديده شد (346/0=r ، 001/0p<). بررسی روایی تفکیکی با مقایسه امتیازات آزمون بین دو گروه سالمندان سالم و مبتلا به دمانس آلزایمر، تفاوت معنيدار يافتههاى آنها را در کلیه مراحل آزمون نشان داد (001/0p<). با رسم منحنی راک، حساسیت بالای 89% و ویژگی بالای 81% در مراحل مختلف آزمون بهدست آمد (001/0p<). بهکمک فرمول یو دنس، نقطه برش 5/2 تا 5/6 برای بخشهای گوناگون آزمون تعیین گردید. نتیجهگیری: نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و با توجه به نقاط برش تعیینشده، میتواند برای ارزیابی و اظهارنظر نسبت به وضعیت حافظه کوتاهمدت و عملکرد یادگیری در سالمندان، و شناسایی افراد مبتلا به دمانس آلزایمر بهکار برده شود.

نویسندگان: ملیحه صبور
کلیدواژه ها : پرسنل نظامي - نويز - وزوز - كمشنوايي - حساسيت زياده از حد نسبت به صوت
: 7774
: 57
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. وزوز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت، هر يك نوعي درك غير طبيعي از صدا مي باشند، و قرار گرفتن در معرض نويز در محيطهاي نظامي به عنوان يكي از مهم ترين علل بروز اين اختلالات شناخته شده است. در بررسي حاضر، كم شنوايي، وزوز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت، روي گروهي از رزمندگان مورد مطالعه قرار گرفت.

روش ها. مطالعه مقطعي حاضر روي 250 مرد ارجاع شده از كميسيون عالي بنياد جانبازان تهران در سال 1384 تا 1385، با ميانگين سن 3/5 0/41 سال صورت گرفت. بررسي حاضر شامل انجام آزمايشهاي شنوايي پايه (اديومتري تون خالص و گفتاري، اديومتري امپدانس) و تكميل پرسشنامه سنجش اختلالات شنوايي (وزوز، حساسيت زياده از حد نسبت به صوت) بود.

یافته ها. متوسط سابقه حضور در جبهه، 7/1 4/2 سال (با محدوده 1 تا 10 سال) بود. در نزديك به دو سوم افراد، شنوايي طبيعي، و در حدود يك سوم افراد، كم شنوايي از حد خفيف تا عميق با افت بيشتر فركانسهاي بالا و فراواني بالاتر كم شنواييهاي حسي عصبي (%0/93) مشاهده شد. وزوز در 0/78 درصد افراد، غالبا از نوع سابجكتيو (%8/98) و مداوم (%0/76) مشاهده شد. بلندي صداي وزوز در اكثر افراد در حد متوسط و زياد (%3/84)، و غالبا درمان موثري براي آن صورت نگرفته بود. حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت در 5/76 درصد افراد، با آزاردهندگي بيشتر اصوات محيطي (%9/78) و همچنين حساسيت نسبت به ديگر تحريكات حسي به ويژه نور (6/27 درصد) مشاهده شد. در اغلب موارد، علت اين اختلال صداي انفجار (%8/98)؛ و برزوز آن از هر دو نوع ناگهاني (%3/57) و تدريجي (%7/42) بود. در 0/38 درصد موارد حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت، در 0/35 درصد موارد وزوز، و در 0/28 درصد موارد كم شنوايي به عنوان مشكل اصلي برشمرده شد، و بين حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت و وزوز، ارتباط معناداري وجود داشت (001/0> p).

نتيجه گيري. قرار گرفتن در معرض نويز زياده از حد، يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر دستگاه شنوايي، و ايجاد كننده كم شنوايي، وزوز، و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت است. قرار گرفتن در معرض نويز در محيطهاي نظامي ميتواند حتي بدون ايجاد كم شنوايي، اختلالاتي چون وزوز و حساسيت بيش از اندازه نسبت به صوت را باعث شود، و تاثيرات رفتاري و اجتماعي نامطلوبي را موجب گردد.

نویسندگان: حسن عشایری
کلیدواژه ها : رشد - کودکان - مقیاس - شناخت - ارتباط اجتماعی - حرکت - روایی - پایایی
: 7660
: 105
: 0
ایندکس شده در :

چکيده

هدف: اين پژوهش با هدف  ساخت و بررسى روایی و پایایی «آزمون سنجش رشد شناخت، ارتباط اجتماعى و حرکت  نیوشا» بهعنوان یک مقیاس سنجش مهارتهای شناختی، ارتباط اجتماعی و حرکت در کودکان فارسی زبان از تولد تا شش سالگى انجام شد. روش: نسخه اوليه این آزمون پس از بررسى منابع مختلف، در سه زمينه رشدی شناخت، ارتباط اجتماعی و حرکت در 13 گروه سنی از تولد تا 72 ماه ساخته شد. پس از یک بررسی مقدماتی، این آزمون با مراجعه به مهدهای کودک، روی 593 کودک طبیعی از دو جنس در استان تهران اجرا شد. پایایی آزمون به شيوه بازآزمايى، پایایی بین نظرات پرسشگران، روایی محتوا، و روایی ساختار آن تعیین گردید. یافتهها: در بررسی هر دو نوع پایایی، همبستگی بیش از 92% به دست آمد (001/0p<). در بیش از 91 درصد موارد، بررسی روایی ساختار، تأثیر سن بر نتایج آزمون را نشان داد. در کل 275 ماده مورد آزمون، تنها در چهار مورد بین دختران و پسران تفاوت معنىداری ديده شد (02/0>p). نتیجهگیری: آزمون سنجش رشد شناخت، ارتباط اجتماعى و حرکت  نیوشا، مقیاس گسترده و یکپارچهای برای ارزیابی سیر رشد و شناسایی هر گونه تأخیر در مهارتهای رشدی کودکان فارسی زبان از آغاز تولد تا شش سالگى است و از روایی و پایایی مطلوبى برخوردار است.